Τι είναι το Athena Begin;

Το έργο αυτό ασχολείται με τους κινδύνους που διατρέχουν τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα με το ενδεχόμενο να καταστούν θύματα κακοποίησης. Ειδικότερα, η ενδοοικογενειακή βία και η έμφυλη βία (DV/G-BV). Προσφέρει πόρους και εργαλεία στους επαγγελματίες που παρέχουν βοήθεια σε γυναίκες με νοητική αναπηρία και που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ενδυναμώνουν τα ίδια τα θύματα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.
Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζεται να αναδειχθεί η πραγματικότητα, να αντιμετωπιστεί επαγγελματικά και αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιηθεί τυχόν δευτερογενή θυματοποίηση των ατόμων αυτών, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη του περιεχομένου
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών εμπλεκόμενων με τη φροντίδα των θυμάτων ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
 • Περιεχόμενο για πρόληψη
 • Οδηγίες για διαφορετικές ενέργειες
 • Εφαρμογή νέας μεθόδου εκπαίδευσης για επαγγελματίες
 • Ανάπτυξη Οδηγού για συστάσεις σχετικά με άτομα με αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής/ έμφυλης βίας

Δικαιούχοι άμεσα και έμμεσα από το έργο:

 • Γυναίκες και άνδρες με διανοητική αναπηρία: 2800;
 • Επαγγελματίες (υγειονομική περίθαλψη, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί, αστυνομικοί, φροντιστές): 600;
 • Άλλοι (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ευρύ κοινό): 7140.

Προσδοκόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών για την προστασία και την υποστήριξη ατόμων με διανοητική αναπηρία.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες.
 • Εγχειρίδιο, για την πρόληψη και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία/ ενδοοικογενειακή βία, για επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με Δ.Α.
 • Οργάνωση εργαστηρίων πρόληψης για άτομα με Δ.Α.
 • Ανάπτυξη κατευθυντήριας γραμμής με συστάσεις για την προστασία ατόμων με αναπηρία, θύματα έμφυλης βίας/ ενδοοικογενειακής βίας, για να συμπεριληφθούν στα πρωτόκολλα δράσης που έχουν ήδη θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης βίας.

Παραδοτέα:

 • Έρευνα: Αναφορά ανάλυσης αναγκών και Αναφορά ανάλυσης πεδίου
 • Εργαλεία και πόροι: εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδιο, οδηγίες και σύντομο φυλλάδιο.
 • Υλικό διάδοσης.